Bu bölümde, öğretim üyelerinin danışmanlıklarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezleri sunulmuştur:

Doktora Tezleri

Boysan, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemalar, başa çıkma stilleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilere yönelik bir model sınaması. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Pişkin).

Türkmen, M. (2011). Öznel iyi oluşun yapısı ve anababa tutumları, özsaygı ve sosyal destekle ilişkisi: Bir model sınaması. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı).

Kağan, M. (2010). Akılcı duygusal davranışsal yaklaşıma dayalı akademik erteleme davranışını önleme programının etkililiğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seher Sevim).

Akgün, E. (2008). Anne çocuk ilişkisini oyunla geliştirme eğitiminin anne çocuk etkileşim düzeyine etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Ayas, T. (2008). Zorbalığı önlemede tüm okul yaklaşımına dayalı bir programın etkililiği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin).

Gökler, R. (2007). İlköğretim öğrencilerinde akran zorbalığının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin).

Durmuş, E. (2006). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Üstün Dökmen).

Özerk, H. (2006). Anababaların çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumlarının, bilgi düzeylerinin ve 11-18 yaş grubu öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Yüksek Lisans Tezleri

Kavak, G. (2013). Üniversite öğrencilerinde ebeveyn kabulü ile psikolojik uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlhan Yalçın)

Şentürk Aydın, R. (2013). Yaşam becerileri psikoeğitim programının boşanmış aile çocuklarının uyum düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Kızıl, Z. (2012). Eğitim bilimleri fakültesi öğrencilerinin duygusal zekalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Bağatarhan, T. (2012). Ebeveyn eğitim programının annelerin ebeveynlik öz-yeterliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Bınar, S. (2011). Sığınmaevinde kalan kadınların algıladıkları sosyal destek ile stresle başa çıkma tarzları ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Güzel, A. (2011). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin biliş üstü becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından karşılaştırılması ve empati eğilimleri ile olan ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Pişkin)

İşlegen, G. (2011). Danışanların algıladıkları sosyal desteğin terapötik çalışma uyumunu yordama gücünün belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Pişkin)

Özkal, U. Ü. (2011). Üniversite öğrencileri arasında zorbalık ve zorbalığın psikolojik sorunlarla ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Pişkin)

Tufan, Ş. (2011). Geliştirilen duygusal zeka eğitimi programının ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Pişkin)

Bayam, Ö. Ç. (2010). Anne-babaların öz-yeterlik inançları ile çocuklarının problem davranışlarına yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Dilek, C. (2010). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap Nazlı)

Spahi, E. (2010). Kosova ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve denetim odağı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Çakır, S. (2008). Evli bireylerin evlilik uyumlarının ana-babalarına bağlanma düzeyleri ve demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Baluniye, I. D. (2007). Okul zorbalığına ilişkin öğretmen tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Güngör, İ. (2007). Anadolu lisesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerinin kişisel uyum, sosyal uyum, genel yetenek ve akademik başarı ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin)

Köroğlu, G. S. (2006). Sınıf rehber öğretmenlerin algılarına göre psikolojik danışmanların duygusal zeka düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Kağan, M. (2005). Devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak).

Rizvançe, Ş. (2005). Türkiye ve Makedonya’daki Türk asıllı lise öğrencilerinin öz saygı düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin)

Yatkın Yumşak, Ş. (2004). Görme ve ortopedik engelli ergenlerin özsaygı düzeyleri ile kendilerine yönelik toplumsal tutumları algılamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin)

Sönmezay, H. (2010). Lise öğrencilerinde zorbalığın iletişim becerileri ve algılanan sosyal destek ile ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin)