Program Hakkında
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının en eski programlarından biri olmakla birlikte, alanda birçok uzman psikolojik danışmanın yetişmesine katkı sağlamıştır. Her yıl yaklaşık 10 öğrenci programa kabul edilmektedir.

Programın Amacı
Bu programın amacı, 21.yy Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilimsel araştırma becerilerini kullanarak alanıyla ilgili ve özgün çalışmalar yapabilen, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, endüstri vb. sektörlerde çalışabilecek, kendini gerçekleştirme sürecine girmiş bireyin niteliklerine sahip psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ve ilgili alt uzmanlık alanlarında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analiz etme ve uygulama; PDR kuramları, ilke ve teknikleri ve meslek etiği kurallarını benimseme ve bunlara uygun danışma uygulamaları yapma; bilimsel araştırma yöntemlerine ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olma; ileri düzeyde bilgisayar kullanma ve yabancı dil bilme; yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.

Eğitim Dili
Türkçe

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.
ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.
d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50’si ve mülakat sonucunun % 50’si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Seher A. SEVİM
E-mail: sasevim@ankara.edu.tr

Kazanılan Derecenin Düzeyi
TYYÇ: 7. Düzey; EQF-LLL: 7. Düzey; QF-EHEA: İkinci Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Notlandırma Sistemi
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00

Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Eğitim Türü
Program tam zamanlıdır.

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.