Program Hakkında
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının en eski programlarından biri olmakla birlikte, alanda birçok akademisyenin yetişmesine katkı sağlamıştır. Her yıl yaklaşık 6 öğrenci programa kabul edilmektedir.

Programın Amacı
Bu programın amacı, 21.yy Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilimsel araştırma becerilerini kullanarak alanıyla ilgili ve özgün çalışmalar yapabilen, eğitim (özellikle üniversitelerde), sağlık, sosyal hizmet, endüstri vb. sektörlerde çalışabilecek, kendini gerçekleştirme sürecine girmiş bireyin niteliklerine sahip psikolojik danışman ve akademisyenleri yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ve ilgili alt uzmanlık alanlarında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleme; çeşitli müdahale planları yapma ve uygulama; meslek etiği kurallarını benimseme ve bunlara uygun danışma uygulamaları yapma; bilimsel araştırma yöntemlerini bilme ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olma; toplumun ve dünyanın gelişimine katkı sağlama gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.
b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.
c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.
d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.
e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.
f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programına kabul için özel koşullar istenebilir.

Mezunların Mesleki Profili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora derecesi alanların büyük bir çoğunluğu devlet ve vakıf üniversitelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bunun dışında mezunlar, kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, adalet, askeri, endüstri, sosyal hizmet gibi kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman ya da farklı statülerde çalışabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.
Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Seher A. SEVİM
E-mail: sasevim@ankara.edu.tr

Kazanılan Derecenin Düzeyi
TYYÇ: 8. Düzey; EQF-LLL: 8. Düzey; QF-EHEA: Üçüncü Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ankara Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Eğitim Türü
Tam zamanlı

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.